Serviciul Cabinet

 

Î.Şef Serviciu Cabinet

Comisar șef de poliţie
Daniela FUGĂROIU

 

 

 

 

 

Cabinetul şefului inspectoratului asigură îmbinarea conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea cu serviciile de la resedinţă şi poliţiile municipale, orăşeneşti, eşaloanele superioare, autorităţile publice locale, instituţiile cu care se conlucrează şi se cooperează, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile şi mass-media.

 

Serviciul Cabinet are ca principale atribuţii:

 • întocmirea de programe şi planuri cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, pe diferite perioade de timp;
 • organizarea şi realizarea sistemului de primire, centralizare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor cu privire la situaţia operativă din zona de competenţă, precum şi efectuarea de propuneri privind măsurile ce se impun a fi întreprinse;
 • elaborarea şi ţinerea la zi a documentelor operative necesare organizării şi desfăşurării activităţii de comandă;
 • realizarea de activităţi de relaţii publice, informarea cetăţenilor prin intermediul mass-media cu privire la evenimente, rezultatele obţinute în planul prevenirii şi combaterii faptelor penale şi contravenţionale;
 • organizarea, îndrumarea şi controlul modului de executare a serviciului de zi şi a serviciului la dispecerat;
 • organizarea activităţii referitoare la înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor, întocmirea rapoartelor de verificare a răspunsurilor către petiţionari şi primirea persoanelor în audienţă la conducerea inspectoratului.

 

Serviciul Resurse Umane

Şef Serviciu Resurse Umane

Comisar șef de poliţie
Elena-Roxana CONSTANTINESCU

 

 

 

 

 

Managementul resurselor umane – componenta de bază a oricărei activităţi, prezintă o complexitate deosebită în Ministerul Administraţiei şi Internelor, dată nu numai de multitudinea şi diversitatea activităţilor care trebuie desfăşurate şi armonizate, ci şi de diferenţierile solicitate de modul de alocare a resurselor.
Dintre toate categoriile de intrări ale sistemului reprezentat de unitate, resursa umană este cea care sintetizează şi exprimă, cel mai sugestiv, specificitatea managementului ca tip de activitate umană, iar politica de personal reprezinta ansamblul preocupărilor pe termen mediu si lung privind organizarea si conducerea previzionată a resurselor umane.

 

Serviciul Resurse Umane are ca principale atribuţii:

 • asigură recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului conform prevederilor Legii 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; Legii nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.89/2003 şi Legii 53/2003 - Codul Muncii;
 • asigură executarea ordinelor privind repartizarea şi folosirea judicioasă a personalului în raport cu sarcinile ce revin poliţiei;
 • gestionează datele de personal şi eliberează, la cerere, instituţiilor şi persoanelor interesate, acte prin care se atestă anumite situaţii rezultate din documentele de evidenţăa;
 • asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului şi a stagiilor de practică pentru studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, repartizaţi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea;
 • verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare sau avizare propunerile privind : promovarea şi eliberarea din funcţie, mutarea la cerere a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, trecerea în rezervă, înaintarea sau amânarea înaintării în grad, decorarea şi premierea personalului, trecerea ofiţerilor dintr-o armă, serviciu sau specialitate militară în alta, trecerea agenţilor în corpul maiştrilor militari sau al ofiţerilor.

 

Compartiment Juridic

 

Coordonator

Inspector de poliţie
Andrei-Lucian NEAGOE

 

 

 

Compartimentul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

 • întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii inspectoratului propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
 • organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate  în activitatea  unităţilor, instituţiei sau structurii;
 • urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea inspectoratului şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;
 • întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultat inspectoratul, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii inspectoratului, cu privire la diferite categorii de lucrări  cu caracter juridic, care privesc activitatea instituţiei;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului precum şi a actelor normative cu caracter intern şi documentelor de colaborare/cooperare care interesează activitatea Poliţiei Române, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de direcţiile (similar) de specialitate şi de personalul acestora;
 • pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii inspectoratului, acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;
 • avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea inspectoratului şi supuse avizului de legalitate, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
 • reprezintă şi apără interesele inspectoratului în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii inspectoratului renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;
 • ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină constituite la nivelul inspectoratului;
 • participă în comisiile de achiziţii, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate în acest sens;
 • avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a inspectoratului ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin acesta sau în cazul în care acesta a negociat ori a elaborat proiectul actului;
 • avizează şi participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulate de inspectorat ori în legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Române;
 • formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale  interne  sau internaţionale adresate inspectoratului şi repartizate de conducere spre soluţionare;
 • desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor desfăşurate şi dispoziţiile conducerii inspectoratului cu legislaţia comunitară în materie;
 • participă la instruirea personalului din inspectorat, în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport de specificul unităţii;
 • sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul instituţiei  din care face parte ori al unităţilor subordonate acesteia;
 • primeşte şi înregistrează corespondenţa primită potrivit ordinelor rezolutive;
 • asigură arhivarea, îndosarierea şi păstrarea lucrărilor compartimentului;
 • organizează şi ţine evidenţa ordinelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate care interesează activitatea compartimentului;
 • întocmeşte documentele de planificare şi de evidenţă a personalului compartimentului cu privire la prezenţa la serviciu, concedii, libere, învoiri etc.;
 • ţine evidenţa modului cum sunt respectate ordinele şi dispoziţiile rezolutive ale conducerii inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Ministerului Administraţiei şi Internelor cu privire la lucrările şi documentele ce angajează compartimentul.

 

Biroul Control Intern

 

Şef Birou Control Intern

Comisar șef de poliţie
Dumitru-Cătălin MEGA

 

 

 

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN este structura specializată în:

 • organizarea şi executarea controalelor de fond sau tematice;
 • verificarea petiţiilor;
 • cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice şi a actelor de indisciplină comise de poliţiştii şi personalul contractual din structurile Inspectoratului;
 • cercetarea faptelor cu caracter penal comise de poliţiştii care nu au calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare şi efectuarea actelor/activităţilor delegate de procurori în dosarele aflate în anchetă proprie;

 

Compartiment Psihologie

 

 

 

 

Compartimentul  Psihologie din cadrul IPJ Valcea asigura prin intermediul psihologilor de unitate:

 • asistenta psihologica primara a personalului unitatii prin activitati de evaluare psihologica periodica
 • asistenta psihologica profilactica prin activitati de consiliere si monitorizare psihologica
 • participa in limita competentelor in comisiile de ocupare a posturilor vacante
 • diagnoza organizationala si analiza de climat
 • suport de specialitate structurilor operative la solicitarea acestora in activitatile specifice liniilor de munca

 

Psihologii de unitate sunt atestati de Colegiul Psihologilor din Romania, avand competenta in “Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale” dar si alte competente acordate de Colegiul Psihologilor din Romania, respectiv “Psihologie clinica”si “Psihologia muncii”. Activitatea psihologilor de unitate se indreapta conform OMIRA 257/2007 privind activitatea de psihologie din MAI, exclusiv catre personalul unitatii, familiei acestora si cadrelor in rezerva.

 

Serviciul Logistic

 

Şef Serviciu Logistică

Inspector principal de poliţie
Marin IORDACHESCU

 

 

 

Serviciul de Logistică asigură mijloacele şi materialele necesare îndeplinirii activităţilor de ordin operativ.

 

Serviciul de Logistică are ca principale atribuţii:

 • optimizează folosirea fondurilor alocate de către ordonatorul principal de credite în funcţie de bugetul aprobat;
 • planifică, coordonează şi desfaşoară activitatea de asigurare tehnico-materiala, economică şi medicală a inspectoratului;
 • asigură buna funcţionare a mijloacelor de transport din dotarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea folosind în acest sens personalul şi înzestrarea tehnică proprie precum şi unităţi service;
 • urmăreşte exploatarea raţională şi starea de funcţionare a armamentului şi aparaturii de laborator;
 • asigură folosirea, întreţinerea, conservarea şi depozitarea materialelor şi mijloacelor din dotare, uz curent şi stoc mobilizare, ţine evidenţa şi asigură inventarierea bunurilor;
 • asigură pentru cadrele din subunităţile şi serviciile subordonate I.P.J. Vâlcea drepturile de echipament în natură şi bani;
 • organizează desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de achiziţie (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negocierea dintr-o singura sursă, negocieri competitive, cererea de ofertă) în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de produse, lucrări sau servicii.

 

Serviciul de Comunicaţii şi Informatică

Şef Serviciu Comuncaţii şi Informatică

Comisar şef de poliţie
Marius-Daniel VRĂJESCU

 

 

 

Serviciul a fost înfiinţat în luna februarie 2001 ca structură de specialitate în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea pentru a asigura organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind funcţionarea, dezvoltarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico-materială pentru reţelele de comunicaţii (telefonice şi radio), transmisii de date şi informatică ale tuturor subunităţilor de poliţie din judeţ, precum şi pentru secretizarea comunicaţiilor şi confidenţialitatea prelucrării datelor prin aceste reţele.

Serviciul Comunicaţii şi Informatică are ca principale atribuţii:

 • administrează, proiectează şi realizează reţelele de comunicaţii de voce/date din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea;
 • sprijină calificat şi permanent activitatea de comunicaţii şi informatică din subunităţile de poliţie judeţene şi se preocupă de pregătirea tehnică de specialitate a personalului acestora, cât şi a celui propriu;
 • stabileşte, gestionează şi controlează drepturile de acces la informaţiile din bazele de date aflate în competenţă şi măsurile de asigurare a confidenţialităţii prelucrărilor de date şi, la ordin, controlează aceste aspecte în toate subunităţile de poliţie;
 • colaboreaza cu subunităţile de Telecomunicaţii Speciale pentru asigurarea legăturilor fir şi radio, stabile şi de calitate, în reţelele gestionate de acesta.

 

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Şef Serviciu Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă
 

Comisar șef de poliţie
Sorin-Ovidiu OARA

 

 

 

Serviciul Cazier Judiciar,Statistică şi Evidenţă Operativă are următoarele atribuţii:

 • asigură funcţionarea evidenţei nominale locale a cazierului judiciar, privind persoanele care au fost condamnate sau împotriva cărora s-au luat alte măsuri prevăzute de legea penală, născute în judeţul Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii 290/2004;
 • eliberează certificate şi copii de pe cazierul judiciar, pentru persoanele născute în judeţul Vâlcea sau în alte judeţe (doar certificate), solicitate de persoane fizice, ori organe de urmărire penală sau de justiţie;
 • organizează, coordonează, îndrumă unitar şi sprijină activitatea de evidenţă operativă, la formaţiunile teritoriale;
 • organizează evidenţele dactiloscopice decadactilare a persoanelor condamnate penal prin examinarea impresiunilor digitale şi cartarea fişelor în funcţie de formulele dactiloscopice principale şi secundare;
 • organizează şi execută activităţi de înregistrare, culegere, prelucrare, centralizare şi prezentare a datelor statistice privind activitatea operativă şi de cercetare penală desfăşurată de poliţie pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale ;
 • asigură funcţionarea camerelor de corpuri delicte pentru păstrarea, conservarea în bune condiţii şi gestionarea obiectelor corp delict şi a altor bunuri ridicate în vederea confiscării;
 • organizează, păstrează şi asigură funcţionarea arhivei operative a organelor de poliţie în conformitate cu normele Arhivelor Naţionale şi asigurarea fondului documentar necesar cunoaşterii activităţii desfăşurate de poliţie;
 • furnizează în mod operativ datele şi informaţiile după criterii specifice, către toate unităţile de poliţie, alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte organe de stat, persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii, ordinelor Ministrului Administraţiei şi Internelor, respectiv al dispoziţiilor inspectorului general al Poliţiei Române, cu respectarea instrucţiunilor şi metodologiilor de lucru în vigoare;
 • asigură realizarea bazelor de date privind evidenţa cazierului judiciar şi actualizarea zilnică a acestora şi exploatează aplicaţia privind evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi a evidenţei operative;
 • dispune măsurile organizatorice necesare pentru buna funcţionare a evidenţelor speciale, referitoare la activitatea informativ-operativă şi evidenţa urmăririi penale, în strictă conformitate cu prevederile legale şi ordinele Ministrului Administraţiei şi Internelor.

 

Serviciul Financiar

Şef Serviciu Financiar

Comisar şef de poliţie
Marinela STANCA

 

 

 

Financiar este structura condusă de un contabil şef, aflată în subordinea nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul şef fiind investit cu autoritate decizională asupra personalului care desfăşoară activităţi specifice financiar - contabile. Această structură îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • fundamentează şi elaborează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, gestionează bugetul aprobat de venituri şi cheltuieli al ordonatorului terţiar de credite, atât pentru activităţi finanţate integral din bugetul de stat, cât şi pentru activităţi organizate să funcţioneze pe principiul finanțării din alte surse;
 • asigură execuţia indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
 • îndeplineşte atribuţiile stabilite privind organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operațiunilor legate de intrările şi ieşirile de bunuri în/din patrimoniul unităţii, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 • întocmeşte la termen situaţiile financiare privind execuţia bugetului, precum şi orice alte informări cu privire la bugetul administrat, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 • asigură respectarea prevederilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi efectuează plata cheltuielilor;
 • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor care afectează fondurile instituţiei şi patrimoniul încredinţat;
 • efectuează calculul și plata drepturilor de natură salarială acordate polițiștilor și personalului civil, precum și alte drepturi cuvenite acestora, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate spre finanţare şi alte operaţiuni ce rezultă din aceasta, respectiv încasările şi plăţile în numerar, emiterea documentelor de încasări şi plăţi prin trezorerie şi bănci, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 • asigură îndeplinirea activităților privind calculul și plata obligaţiilor fiscale ale instituţiei faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și raportarea conform prevederilor legale, potrivit competenţelor;
 • execută periodic controale şi activităţi de informare privind asigurarea distribuirii legale a mijloacelor financiare şi a drepturilor băneşti ale personalului;
 • propune măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii şi pentru recuperarea pagubelor produse, conform ariei de competenţă;
 • întocmeşte graficul circulaţiei şi păstrării documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • asigură cadrul organizatoric privind inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a elementelor de activ şi pasiv ale unităţii şi înregistrează în contabilitate rezultatele acesteia, potrivit normelor legale;
 • analizează, din punct de vedere financiar, eficienţa utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii, concomitent cu luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune;
 • păstrează şi arhivează documentele justificative privitoare la activitatea proprie, registrele şi situaţiile financiare lunare şi trimestriale.

 

Serviciul de Ordine Publică

 

Şef Serviciu Ordine Publică

Comisar şef de poliţie
Dumitru DĂRĂBAN

 

 

 

Condiţiile economico-sociale cât şi eforturile pentru integrarea în Uniunea Europeană au impus cu necesitate reorganizarea activităţii poliţiei prin transformarea acesteia într-o instituţie civilă care se constituie ca un serviciu public, specializat în folosul comunităţii. S-au înfiinţat astfel noi structuri specializate ale poliţiei prin redimensionarea şi alocarea resurselor impuse de evoluţia şi tendinţele criminalităţii.
Prin reorganizarea activităţii de ordine publică, în mediul urban, se urmăreşte în principal, apropierea de populaţie şi asigurarea prezenţei poliţistului în mijlocul colectivităţii.

 

Serviciul de Ordine Publică are ca principale atribuţii:

 • coordonează, sprijină şi controlează activitatea poliţiştilor din cadrul birourilor sau formaţiunilor de Ordine Publică pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, protecţiei avutului public şi privat în teritoriul dat în competenţa acestora;
 • coordonează, îndrumă şi controlează activitatea politiştilor de proximitate pentru realizarea parteneriatului cu societatea civilă, creşterea numărului activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale prin atragerea cetăţenilor la executarea misiunilor poliţiei, asigură prezenţa permanentă şi activă a acestora în mijlocul comunităţii pentru rezolvarea problemelor cu care acestea se confruntă;
 • participă, în cooperere cu jandarmeria, la organizarea şi coordonarea măsurilor de ordine la adunările publice, manifestările cultural-sportive şi de altă natură de amploare, vizite ale unor personalităţi politice, de stat sau particulare din ţară şi străinătate, desfăşurate pe raza de competenţă;
 • desfăşoară activităţi pentru avizarea firmelor de pază şi de sisteme de pază, în vederea înmatriculării la registrul comerţului;
 • organizează şi îndrumă modul cum trebuie să se execute paza transportului valorilor şi a banilor şi stabileşte măsurile ce trebuie luate de către organele poliţiei de ordine publică;
 • îndrumă, sprijină şi controlează posturile de poliţie comunale, în executarea atribuţiilor ce le revin;
 • verifică, în vederea avizării, personalul de pază înarmată, a tehnicienilor de sisteme de pază şi comisarii Garzii Financiare şi avizează anual ordinele de serviciu ale acestora;
 • acordă sprijin şi îndrumare agenţilor economici pentru organizarea pazei înarmate şi avizează planurile de pază a acestor obiective şi planurile de pază a transporturilor de valori monetare;
 • desfăşoară, îndrumă, sprijină şi controlează activitatea privind executarea mandatelor de aducere şi arestare, date în competenţă.

 

Serviciul Rutier

 

Şef Serviciu Rutier

Subcomisar de poliţie
Gheorghe-Florin MĂRĂSCU

 

Informaţii de contact

Telefon Relații cu Publicul: 0250 - 704922

Telefon dispecerat: 0250 - 703213

 

 

Poliţiştii Serviciului Rutier au, în principal, următoarele atribuții specifice:

 • Cercetarea  accidentelor și  a faptelor de natură penală;
 • Impunerea normelor rutiere și monitorizarea circulației, prin:
  • Participarea la acțiuni de prevenire și combatere a încălcării normelor rutiere;
  • Constatarea și aplicarea  măsurilor de sancționare a persoanelor care au încălcat prevederile legale, potrivit competențelor stabilite prin actele normative în vigoare;
  • Utilizarea, în aplicarea legii, a mijloacelor tehnice certificate și/ sau omologate, precum și logistica din dotare;
  • Asigurarea însoțirii coloanelor oficiale, a transporturilor speciale ori agabaritice, conform legii .
 • Implementarea informațiilor în bazele de date specifice;
 • Organizarea și sistematizarea circulației, controlul tehnic și legalitatea transporturilor, prin:
 • Verificarea, împreună cu administratorii drumurilor, pe baza programelor comune de acțiune sezoniere, a viabilității drumurilor și a semnalizării rutiere aferente;
 • Avizarea lucrărilor de construcții și amenajări rutiere în zona drumurilor;
 • Organizarea și participarea la acțiuni privind controlul în trafic asupra legalității transporturilor rutiere publice de persoane, mărfuri generale, mărfuri periculoase, transport în regim de taxi și în regim de închiriere ;
 • Organizarea și participarea împreună cu reprezentanți din cadrul Registrului Auto Român, la activități de control în trafic cu privire la starea tehnică a vehiculelor.
 • Organizează activitatea de testare în vederea redobândirii permisului de conducere;
 • Colaborarea cu inspectoratul școlar, autoritățile publice locale, instituții non guvernamentale, mass – media și alți parteneri, pentru desfășurarea activităților de prevenire a accidentelor de circulație și de educație rutieră ;
 • Informează opinia publică  prin compartimentul de profil, care furnizează mass- media date referitoare la condițiile  de circulație, evenimentele rutiere survenite, activitățile desfășurate și rezultatele obținute;
 • Inițiază și desfășoară campanii de prevenire și educație rutieră.

 

Serviciul de Acţiuni Speciale

 

Şef Serviciu Acțiuni Speciale

Comisar șef de poliţie
Dumitru-Adrian MILITARU

 

 

 

Prin personalul de specialitate, structurile pentru acțiuni speciale îndeplinesc următoarele atribuţii generale:

 • intervin la evenimentele la care iniţial au acţionat alţi poliţişti, dar care prin complexitatea acestora necesită o forţă suplimentară;
 • execută intervenţii, controale şi filtre în zone şi medii cu infracţionalitate ridicată, pentru prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor cu violenţă;
 • participă, împreună cu alte efective de poliţie, la executarea raziilor şi acţiunilor poliţieneşti, atunci când din datele şi informaţiile existente rezultă un grad sporit de pericol;
 • acordă protecţie şi sprijin de specialitate poliţiştilor din celelalte structuri ale poliţiei, la solicitarea acestora, pe timpul executării unor activităţi de serviciu care prezintă un grad ridicat de periculozitate;
 • asigură primele măsuri, până la sosirea efectivelor de jandarmi, în cazul formelor spontane de protest neautorizat, acţiunilor turbulente ori în alte situaţii în care derularea evenimentelor este instantanee şi nu poate fi prevăzută;
 • participă la limitarea efectelor accidentelor de amploare, calamităţilor naturale şi catastrofelor, la salvarea de vieţi omeneşti, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită.

Prin personalul de specialitate, structurile pentru acțiuni speciale îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

 • execută capturarea sau neutralizarea infractorilor periculoşi ori înarmaţi;
 • execută acţiuni specifice în zonele sau locurile în care s-au comis infracţiuni grave(lipsire de libertate în mod ilegal a unor persoane, omucideri, atacuri armate, dezertări, evadări, etc.) completând măsurile iniţiale ale subunităţilor teritoriale de poliţie;
 • intervin operativ prin metode şi procedee specifice, pentru luarea primelor măsuri în cazul producerii unor atacuri asupra unor obiective sau persoane de către infractori foarte periculoşi sau înarmaţi, pentru eliberarea ostaticilor şi a persoanelor răpite sau sechestrate;
 • la solicitarea structurilor specializate, întreprind primele măsuri pentru localizarea, izolarea şi asigurarea pazei obiectivelor sau obiectelor suspecte că ar conţine materiale explozive sau periculoase;
 • asigură, potrivit legii şi a documentelor de cooperare, protecţia poliţiştilor, magistraţilor şi a familiilor acestora, a martorilor, informatorilor, victimelor sau altor categorii de persoane implicate în desfăşurarea unor anchete penale dacă asupra acestora s-au exercitat presiuni, ameninţări ori dacă viaţa lor sau a familiilor lor este în pericol;
 • execută acţiuni de însoţire şi protecţie a unor persoane importante, altele decât cele prevăzute în competenţa unor servicii specializate;
 • asigură escortarea persoanelor aflate în stare legală de deţinere sau reţinere despre care există date că au evadat sau au avut tentative de evadare, există indicii că vor întreprinde asemenea acţiuni sau că au comportament violent;
 • intervin pentru respingerea şi contracararea atacurilor îndreptate împotriva sediilor de poliţie;
 • participă la testarea aparaturii, echipamentului, materialelor sau armamentului ce urmează a intra în dotarea unităţilor de poliţie.

 

Biroul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii

Şef Birou Prevenire şi Analiză a Criminalităţii

Comisar șef de poliţie
Bianca-Maria ENĂCHESCU

 

 

 

Politica de analiză şi prevenire a criminalităţii, la nivelul IPJ Vâlcea, se concentrează pe următoarele direcţii de acţiune:

 • Studii criminologice de fundamentare a priorităţilor de prevenire,
 • Pregătirea anti-victimală şi anti-infracţională a populaţiei,
 • Securizarea zonelor pentru reducerea vulnerabilităţii la victimizare,
 • Implementarea unei metodologii comune de evaluare a activităţii de prevenire,
 • Diseminarea bunelor practici,
 • Monitorizarea implementării politicii de prevenire a criminalităţii la nivel local,
 • Profesionalizarea şi consolidarea reţelei judeţene de prevenire a criminalităţii,
 • Asigurarea transparenţei şi mediatizarea activităţii de prevenire,
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea.

 

Serviciul de Investigaţii Criminale

 

Şef Serviciu Investigaţii Criminale

Comisar șef de poliţie
Gheorghe-Ovidiu MANEA

 

 

 

Infracţiunile de natură judiciară, îndeosebi cele comise cu violenţă (omor, tentativa de omor, L.C.M., vătămare corporală gravă, viol, tâlhărie, pruncucidere şi incest), prezintă o gravitate deosebită faţă de celelalte fapte antisociale, prin aceea că, îndreptate fiind în principa împotriva vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, ele sunt de natură să inducă o stare de teamă în rândul victimelor, persoanelor apropiate acestora şi chiar asupra comunităţii în ansamblu.

Activitatea în cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale este diferenţiată pe linii de muncă, în interiorul serviciului funcţionând:

 • Compartimentul Violenţă (omoruri, tentative de omor, L.C.M.);
 • Compartimentul Furturi – Tâlhării;
 • Compartimentul Urmăriri;
 • Compartimentul Furturi de şi din Auto;
 • Compartimentul Minori şi Consiliere a Victimelor;
 • Compartimentul Prostituţie – proxenetism;
 • Compartimentul Patrimoniu Cultural Naţional.

 

Serviciul de Investigatii Criminale are ca principale atribuţii:

 • desfăşoară activităţi proprii de cercetare în vederea identificării, prinderii şi probării vinovăţiei autorilor anumitor categorii de infracţiuni, precum şi activităţi informative în locurile şi mediile infracţionale şi verifică persoanele cu antecedente penale sau persoanele despre care există date şi informaţii că au comis infracţiuni;
 • desfăşoară, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de prevenire a delincvenţei juvenile, a infracţiunilor de prostituţie, proxenetism, relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex, precum şi a altor fapte penale privitoare la viaţa sexuală;
 • desfăşoară activităţi de punere în execuţie a mandatelor penale ce privesc pedepse mari, de soluţionare a cazurilor de dispariţii persoane pentru care există suspiciuni ca au fost victime ale unor infracţiuni de omor ori care au avut ca urmare moartea acestora;
 • are în competenţă prinderea persoanelor urmărite în baza mandatelor de executare a pedepsei închisorii, prinderea persoanelor care se sustrag urmăririi penale ori altor persoane urmărite în temeiul legii;
 • îndrumă, sprijină şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte birouri de investigaţii criminale de la municipii şi poliţii orăşeneşti.

 

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice

 

Şef Serviciu Investigarea Criminalităţii Economice

Comisar şef de poliţie
Laviniu - Cătălin MARCU

 

 

 

 

Poliţiştii din structura serviciului au în vedere prevenirea, descoperirea şi instrumentarea infracţiunilor prin care se aduc prejudicii însemnate avutului public şi privat al statului, agenţilor economici şi intereselor cetăţenilor, în contextul diversificării şi perfecţionării modalităţilor de comitere a ilegalităţilor, a evoluţiei fenomenului infracţional specializat, creşterii complexităţii fraudelor savârşite în domeniul criminalităţii economico-financiare, a fraudelor bancare, spălării de bani, tendinţelor de coagulare a grupurilor infracţionale organizate, toate acestea pe fondul faptelor de corupţie.

 

Activitatea Serviciului de Investigare a Fraudelor se constituie ca un domeniu specializat şi se desfăşoară în interesul persoanelor, în sprijinul instituţiilor statului, pe baza şi executarea legii, în următoarele domenii de combatere a criminalităţii:

 • industrie, construcţii, comunicaţii transporturi şi resurse naturale;
 • fraude în instituţii bugetare, domeniul achiziţiilor şi lucrărilor publice şi combaterea actelor de corupţie;
 • apărarea proprietăţii intelectuale, a drepturilor de autor şi industriale, fraudele informatice şi jocuri de noroc;
 • infracţiuni în sectorul bancar, instituţii de credit, societăţi de investiţii financiare, asigurare-reasigurare, asistenţă financiar-bancară, piaţa de capital,combaterea spălării banilor murdari;
 • combaterea fraudelor vamale, a infracţiunilor cu valută, metale şi pietre preţioase;
 • evaziune fiscală, fraude din sfera afacerilor, impozitelor, taxelor şi la regimul societăţilor comerciale, ilegalităţi din comerţ, turism şi cooperaţie;
 • investigarea fraudelor în domeniul alocării şi utilizării fondurilor comunitare şi apărarea intereselor financiare europene.

 

Serviciul de Investigare a Fraudelor colaborează cu organele locale de profil ale Ministerului Finanţelor, cu societăţile bancare, inspecţiile din sistemul adminstraţiei de stat şi cu alte instituţii publice, organizând acţiuni şi controale comune, precum şi alte activităţi impuse de situaţia operativă.

 

Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

 

Şef Birou Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

Comisar șef de poliţie
Valentin-Aniel CONSTANTIN

 

 

 

 

În cadrul reformei de perfecţionare a activităţii poliţiei, în concordanţă cu reglementările internaţionale şi a cerinţelor de aderare la U.E. şi N.A.T.O., la data de 15.05.2001 a fost reînfiinţat ca structura specializată, Biroul arme, explozivi, substanţe periculoase, având atribuţii în domeniul asigurării respectării regimului armelor, muniţiilor, materialelor explozive şi substanţelor periculoase.

 

Biroul are ca principale atribuţii:

 • identificarea şi cercetarea deţinătorilor ilegali de armament, muniţie, explozivi şi substanţe periculoase;
 • verificarea şi controlul deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi şi substanţe periculoase (persoane fizice şi juridice);
 • elibereaza autorizatii în vederea obţinerii de armament, muniţie şi substanţe periculoase, precum şi pentru deţinerea şi comercializarea acestora;
 • desfasoara activităţi de vizare anuală a deţinătorilor legali de arme, muniţii, explozivi şi substanţe periculoase.

 

Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă

 

Î.Şef Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă

Comisar şef de poliţie
Cornel STĂNCIOIU

 

 

 

Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Vâlcea, este organizat şi funcţionează la nivel de birou în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, conform dispoziţiilor Legii nr. 275/2006, privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, reprezentând structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, paza şi supravegherea, escortarea, punerea în libertate, respectarea drepturilor şi libertăţilor, precum şi a obligaţiilor ce revin persoanelor private de libertate.

         Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, funcţionează, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, situat în municipiului Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 95, judeţul Vâlcea, telefon 0250.703.004.

         Condiţiile de detenţie din Centrul Vâlcea,  asigură executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu  respectarea principiului demnităţii umane,pentru toate categoriiledepersoane private de libertate.

         Activităţile specifice privind cazarea, hrănirea, igiena, asistenţa medicală şi acordarea drepturilor ce decurg din Lege, sunt garantate fiind efectuate de personal specializat din structura Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea.

         Persoanele private de libertate aflate în Centrul Vâlcea, pot fi vizitate, conform planificării, de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV – lea inclusiv, iar de alte persoane, doar cu consimţământul acestora, în spaţiul special amenajat la sediul I.P.J. Vâlcea, sub supraveghere vizuală, directă a lucrătorilor de poliţie.

         Persoanele sosite la vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, care constau în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise fiind obligate să prezinte un act de identitate, în caz contrar nefiind acceptate la vizită. Persoanele în stare de ebrietate, cele care încearcă să introducă obiecte ori alte bunuri interzise, precum şi persoanele care periclitează siguranţa persoanei vizitate sau a locului de deţinere, nu sunt admise la vizită.

         Persoanele private de libertate  beneficiază de 4 vizite / lună, cu o durată de 30 minute până la 1 oră/vizită.     

         Programul de acordare a vizitelor este de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale, în intervalul orar 08,00 – 15,00, în baza unei cereri adresată conducerii inspectoratului, de către persoana vizitatoare.

         Persoanele private de libertate  pot primi lunar produse alimentare în greutate de maximum 10 kg. la care se poate adăuga o cantitate de maximum de 6 kg. de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă şi/sau băuturi răcoritoare Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia centrului. Sunt interzise produsele alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, lămâile şi derivate ale acestora.

          Articolele şi bunurile primite  sunt supuse controlului specific în prezenţa aparţinătorilor şi a persoanei private de libertate, înainte de a le fi predate. Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa Centrului Vâlcea, buna convieţuire sau sănătatea persoanelor private de libertate, de stupefiante, substanţe psihotrope, substanţe care conţin alcool, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.

         Persoanele private de libertate au dreptul de a primi vizite ale apărătorilor,în baza împuternicirii avocaţiale, a carnetului de avocat vizat la zi şi a unui act de identitate valabil, în acelaşi interval de timp stabilit şi pentru vizitele cu aparţinătorii. Întrevederile cu apărătorii se realizează în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.  În acelaşi context, persoanele private de libertate pot primii vizite ale notarilor publici, executorilor  judecătoreşti şi a reprezentanţilor diplomatici sau a altor persoane şi organizaţii cu atribuţii oficiale.

         Acordarea drepturilor şi întocmirea unor acte juridice privind autentificarea sau legalizarea unor documente, se realizează la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, cu respectarea dispoziţiilor legale.

         Persoanele private de libertate aflate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Vâlcea, au dreptul de a efectua săptămânal, pe cheltuiala sa, cel puţin o convorbire telefonică, de la telefonul public instalat în incinta centrului, cu persoane din exterior, atât din ţară cât şi din străinătate. Sunt interzise deţinerea şi folosirea telefoanelor mobile de către persoanele private de libertate.

          Tot ca modalitate legală de comunicare cu exteriorul orice persoană privată de libertate are dreptul, nelimitat, de a trimite şi de a primi corespondenţă, cheltuielile ocazionate de exercitarea acestui drept fiind suportate de cel în cauză.

 

Serviciul Criminalistic

Şef Serviciu Criminalistic

Comisar șef de poliţie
Nicolae ZAHARIA

 

 

 

Criminalistii din structurile inspectoratului au în responsabilitate efectuarea cercetării la faţa locului în cazul comiterii unor infracţiuni sau producerii unor evenimente, pentru descoperirea, ridicarea şi valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă, prin aplicarea unor metode ştiinţifice de maximă rigurozitate şi obiectivitate, precum şi prevenirea comiterii unor infracţiuni sau alte fapte antisociale.

 

Serviciul Criminalistic are ca principale atribuţiuni:

 • efectuarea de cercetări la faţa locului;
 • efectuarea de expertize şi constatari tehnico-ştiinţifice grafice (grafoscopice), dactiloscopice, traseologice şi balistice în scopul identificării şi probării vinovăţiei făptuitorilor;
 • organizarea şi exploatarea cartotecilor de identificare criminalistică (decadactilară şi antropologică)

 

Structura de Securitate

 

Coordonator

Inspector principal de poliţie
Adela-Georgeta POPESCU

Structura de securitate are următoarele componente:

-PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE (P.I.C.)

-COMPONENTA DE SECURITATE PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIILOR (C.S.T.I.C.)

Structura de securitate are ca principale atribuţii:

 • protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării sau modificării conţinutului acestora, precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
 • realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate;
 • prevenirea accesului neautorizat la informaţiile clasificate;
 • identificarea împrejurărilor, precum şi a persoanelor care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor clasificate;
 • garantarea faptului că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, să le cunoască;
 • asigurarea protectiei fizice a informaţiilor, precum şi a personalului necesar protecţiei informaţiilor clasificate.

 

Biroul Siguranță Școlară

 

Şef Birou Siguranță Școlară

Inspector de poliţie
Maria-Daniela LUNGOCI

 

 

 

Biroul Siguranța Școlară acţionează sub comanda Adjunctului Inspectorului Şef pentru executarea de activităţi poliţieneşti, astfel:
 • evaluarea zilnică a situației operative privind siguranța în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora și aplicarea măsurilor necesare, în cooperare cu celelalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu, pentru diminuarea riscurilor asociate;
 • relaționarea permanentă cu factorii responsabili din cadrul administrației publice locale, inspectoratelor şcolare, unităţilor de învățământ preuniversitare și universitare, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, comitetelor de părinţi, asociaţiilor şi ligilor studenţilor, în scopul identificării factorilor de risc şi stabilirii/aplicării măsurilor comune pentru creşterea siguranţei în instituțiile de învăţământ;
 • organizarea și participarea alături de reprezentanţii celorlalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu la activităţi de educaţie antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, programe sau proiecte etc.;
 • cooperarea cu celelalte structuri operative ale Poliției Române cu competențe în combaterea criminalității pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;
 • realizarea unor analize, studii sau alte informări cu privire la tendințele situației operative și reliefarea vulnerabilităților, amenințărilor sau a potențialelor riscuri;
 • identificarea şi consilierea elevilor/studenților care fac parte din categoriile cu risc criminogen;
 • desfășurarea de activități comune cu reprezentanţii autorităților administrației publice locale (poliția locală) și jandarmeriei pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare;
 • luarea în evidență, inventarierea şi ierarhizarea unităţilor de învățământ preuniversitar și universitar în funcție de gradul de risc la adresa climatului de siguranţă școlară;
 • asigurarea, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor de linie, a informării opiniei publice cu privire la principalele atribuţii ale structurilor de siguranță școlară şi la rezultatul unor activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • crearea unei baze documentare proprii care să cuprindă date de interes şi materiale în domeniul siguranței școlare, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;
 • respectarea prevederilor cu privire la protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;
 • participarea la ședințele organizate la nivelul școlilor și asociațiilor studențești, precum şi la alte evenimente importante pentru comunitatea preuniversitară/universitară din zona de responsabilitate;
 • cooperarea cu structurile de poliție rutieră, în vederea desfășurării activității de educație rutieră în unitățile de învățământ.

 

Serviciul Pregătire Profesională

 

I. Şef Serviciu Pregătire Profesională

Inspector principal de poliţie
Vasile-Dan BĂBEANU

 

 

 

Serviciul Pregătire Profesională este structura de specialitate organizată la nivelul I.P.J. Vâlcea, care asigură managementul activităților de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul instituției.
Principalele atribuții sunt:
 • perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;
 • formarea profesională inițială în instituțiile de învățământ, care pregătesc personal în beneficiul Poliției Române;
 • coordonează, monitorizează și evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești pe patru componente esențiale: pregătirea tactică, pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării, pregătirea în domeniul tragerii cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu.
Obiectivul principal al serviciului îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul îndeplinirii dezideratelor instituționale.

 

Biroul pentru Protecția Animalelor

 

Şef Birou pentru Protecția Animalelor

Inspector principal de poliţie
Marius-Laurențiu CIUCIU

 

 

 

 

Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea, cu competență teritorială generală în domeniul coordonării activităților privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.
În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Biroul pentru Protecția Animalelor cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.
Are următoarele atribuţii:
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor, în cazul unor deținători sancționți contravențional sau avertizați pe această linie;
 • întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau se autosesizează în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;
 • identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, adăposturilor, precum şi a proprietarilor acestor animale;
 • intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;
 • verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;
 • colaborează cu alte instituții, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol pe raza Judetului Vâlcea;
 • ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanțele de judecată a măsurii confiscării animalelor și adăpostirii lor în centre de protecție;
 • desfăşoară campanii de informare a legislaţiei în domeniu, precum şi de sensibilizare a opiniei publice, derulând programe specifice domeniului protecţiei animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituţii de profil;
 • intervine, cu forțe proprii sau în colaborare cu autorități, organizații neguvernamentale/asociații de profil sau alte instituții publice, pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.

 

Biroul Poliţiei Transporturi

 

Şef Birou Poliţie Transporturi

Comisar șef de poliţie
Marian-Răzvan MITRACHE

 

 

 

Biroul Poliţiei Transporturi are ca atribuţii:

 • asigură şi menţine ordinea publică în staţiile de cale ferată, triaje, trenurile de călători;
 • desfaşoară activităţi informativ-operative în vederea prevenirii şi combaterii sustragerilor, distrugerilor şi degradării de bunuri materiale ori valori care fac obiectul sau sunt încredinţate transportului feroviar;
 • participă împreună cu unităţile de jandarmi şi pompieri, în cooperare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, unităţi de protecţie civiiă şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente de cale ferată, aeriene, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe.