Selectionarea, Încadrarea și Formarea Polițiștilor

 

Politistul este functionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Poliţistul işi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

 

Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ precum si de ocupare a posturilor prevăzute pentru încadrarea în funcţii de poliţist prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională conform Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie ale Ministerului afacerilor Interne

 

    ART. 6

    (1) Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:

    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

    f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

    g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

    h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

    i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

    j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

    k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

    (2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

    (3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

    (4) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

    a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;

    b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

    c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

    d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

    (5) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) se realizează cu ocazia examinării medicale.

    (6) Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

    (7) Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

    (8) Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică" din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor de poliţie beneficiare, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:

    a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliţie, subofiţer sau maistru militar;

    b) au obţinut calificativul de cel puţin "bine", la ultima evaluare anuală;

    c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

    (9) Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la alin. (8) lit. c) şi d), înmatricularea nu se realizează.

   

Condiţii legale şi cerinţe de ocupare a posturilor prevăzute pentru încadrarea în funcţii de poliţist prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

 

    ART. 7

    (1) Condiţiile legale de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţist prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt următoarele:

    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

    g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

    h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

    i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

    j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

    k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

    (2) Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

    (3) Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

    a) le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), 1) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) nu îndeplinesc condiţia privind cunoasterea limbii romane scris si vorbit;

    c) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

    d) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

    (4) Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

a) nu îndeplinesc condiţia privind inaltimea  de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile cu excepţia candidaţilor recrutaţi în vederea încadrării directe pe posturi didactice, posturi prevăzute cu specialităţi medicale, precum şi sportivii de performanţă;

b) prezinta semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

    c) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

    d) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

    (5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

    (6) Verificarea cerinţelor prevăzute la alin. (3) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi b) se realizează cu ocazia examinării medicale.